App vilkår og betingelser

Everything counts app fitness dk


VILKÅR OG Betingelser


Senest opdateret 24. maj 2018

(English version below)
 
 

Ved at downloade eller på anden måde få adgang til fitness dks app erklærer du dig indforstået med at leve op til følgende vilkår og betingelser. Disse Vilkår (med detil enhver tid foretagne ændringer) udgør aftalens helhed mellem dig og fitness dk vedrørende brugen af app'en.

Hvis du har spørgsmål til app'en eller disse vilkår, kan du kontakte os ved hjælp af de midler, der er angivet i §7. Hvis du ikke er indforstået med disse vilkår, vil du ikke kunne anvende app'en.

§1. Generelle regler vedrørende adfærd

App'en stilles til rådighed til din egen, personlige brug. App'en må ikke anvendes til kommercielle formål af nogen art eller til ulovlige eller uretmæssige formål. Når du bruger app'en skal du overholde al gældende dansk lovgivning og alle gældende internationale love, herunder de lokale love i dit hjemland (samlet benævnt "Gældende Love").

Du erklærer dig indforstået med at overholde alle Gældende Love og disse vilkår, når du bruger app'en. Specielt, men uden begrænsninger, erklærer du dig indforstået med ikke at:

  1. bruge App'en på en ulovlig måde eller på en måde, der fremmer eller opmuntrer til ulovlig aktivitet, herunder (uden begrænsninger) krænkelse af ophavsret; eller
     
  2. forsøge at få uautoriseret adgang til App'en eller netværk, servere eller computersystemer, der er forbundet med App'en; eller
     
  3. ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering af nogen del af app'en eller omformatere eller indramme nogen del af siderne, som udgør app'en, undtagen i den udstrækning det udtrykkeligt tillades i disse vilkår eller ved lov.

 

Du erklærer dig indforstået med fuldt ud og efter påkrav at godtgøre fitness dk og selskabets koncernselskaber for alle tab, skader, omkostninger og udgifter, som de lider direkte eller indirekte som følge af din brug af app'en på anden måde end i overensstemmelse med disse vilkår eller Gældende Love.

§2. Indhold

Ophavsretten til alt materiale i, eller tilgængeligt via app'en, herunder alle oplysninger, data, tekst, musik, lyd, billeder, grafik og videobeskeder, udvælgelse og arrangement heraf og kildekode, alle softwarekompileringer og andet materiale ("Materiale") dog undtaget dine personlige oplysninger ejes af eller er givet i licens til fitness dk eller selskabets koncernselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Du kan se, udskrive eller downloade uddrag af Materialet til din egen personlige brug, men du må ellers ikke i nogen form kopiere, redigere, ændre, gengive, udgive, vise, distribuere, gemme, sende, kommercielt udnytte, formidle eller anvende Materialet uden udtrykkelig tilladelse fra fitness dk.

De varemærker, servicemærker og logoer, der findes på eller i app'en, ejes af fitness dk eller selskabets koncernselskaber eller fitness dk's tredjepartspartnere. Du må ikke bruge, kopiere, redigere, ændre, gengive, udgive, vise, distribuere, gemme, sende, kommercielt udnytte eller formidle disse uden forudgående skriftligt samtykke fra fitness dk eller det relevante koncernselskab eller fitness dk's relevante tredjepartspartner.

§3. Link til tredjeparter

App'en kan indeholde links til websteder, der drives af tredjeparter ("Tredjepartswebsteder"). fitness dk kan monetarisere nogle af disse links gennem brug af en tredjeparts tilknyttede programmer. Uanset sådanne tilknyttede programmer har fitness dk ikke nogen indflydelse på eller kontrol over sådanne Tredjepartswebsteder og medmindre andet angives, er fitness dk ikke ansvarlig for og støtter ikke Tredjepartswebsteder eller deres tilgængelighed eller indhold. fitness dk overfører ikke personlige data til tredjeparter via disse links og er ikke dataansvarlig for en evt. afgivelse af personlige oplysninger på de websteder, der linkes til.

§4. Persondatapolitik

fitness dk bruger kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som du kan finde på fitnessdk.dk/persondatapolitik. Ved at bruge app'en giver du dit samtykke til de vilkår, der er anført i vores persondatapolitik.

§5. Midlertidig afbrydelse af ydelser

fitness dk forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde eller ophøre med at levere ydelser vedrørende fitness dks app uden forudgående varsel. fitness dk påtager sig ikke noget erstatningsansvar eller andet ansvar, såfremt selskabet vælger at gøre dette.

§6. Ændring af vilkår

fitness dk forbeholder sig ret til at opdatere disse Vilkår til enhver tid. Såfremt fitness dk opdaterer Vilkårene, træder den opdaterede version i kraft øjeblikkeligt, og de gældende Vilkår findes via et link i app'en til denne side. 

Du har ansvaret for med jævne mellemrum at gennemgå disse Vilkår, således at du er bekendt med eventuelle ændringer i Vilkårene og du er bundet af den nye politik ved din fortsatte brug af App'en. Ingen andre ændringer af disse Vilkår er gældende, medmindre de foretages skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant på vegne af fitness dk.

§7. Kontakt os

Du kan kontakte fitness dk på telefon 39 12 99 00 eller pr. e-mail: medlemsservice@fitnessdk.dk

 

________________

Terms and conditions

Most recent update: 24. May 2018


By downloading or otherwise gaining access to fitness dk’s app, you accept that you will abide by the following Terms and Conditions. These Terms and Conditions (with subsequent amendments) constitute the agreement between you and fitness dk on the use of the app.

If you should have questions about the app or these Terms and Conditions, please contact us as detailed in Section 7. If you do not accept these Terms and Conditions, you will not be able to use the app.

Section 1 General conduct rules

The app is made available for your personal use. The app may not be used for commercial purposes of any kind or for illegal or wrongful purposes. When you use the app, you must comply with all applicable Danish legislation and all applicable international laws, including local laws in your country of residence (jointly referred to as ‘Applicable Laws’).

You declare that you accept that you must comply with all Applicable Laws and these Terms and Conditions when you use the app. You declare especially, but without limitation, that you undertake not to:

  • use the app in an illegal manner or in a manner that promotes or encourages illegal activity, including (without limitation) breach of copyright
  • attempt to gain unauthorised access to the app or network, servers or computer systems related to the app
  • modify, adapt, translate or perform reverse engineering of any part of the app or reformat or frame any part of the pages that make up the app except to the extent that this is expressly permitted under these Terms and Conditions or by law.


You declare that you accept fully and on request to reimburse fitness dk and the group’s consolidated companies for all loss, damage, costs and expenses that they may suffer directly or indirectly as a result of your use of the app in a way other than in compliance with these Terms and Conditions or Applicable Laws.

Section 2 Conduct

Copyright to all material within or accessible through the app, including all information, data, text, music, sounds, images, graphics and video messages, selection and arrangement of these and source code, all software compilations and other material (‘the Material’) with the exception of your personal data, is owned by or licensed to fitness dk or fitness dk’s consolidated companies. All rights reserved. You may view, print or download extracts from the Material for your own personal use, but otherwise you are not permitted in any form to copy, edit, modify, reproduce, publish, display, distribute, save, send, commercially utilise, communicate or use the Material without the consent of fitness dk.

The trademarks, service marks and logos that are found on or in the app are owned by fitness dk or fitness dk’s consolidated companies or fitness dk’s third-party partners. You are not permitted to use, copy, edit, modify, reproduce, publish, display, distribute, save, send, commercially utilise or communicate these without the prior written consent of fitness dk or the applicable consolidated company or fitness dk’s applicable third-party partner.

Section 3 Links to third parties

The app may contain links to websites that are operated by third parties (‘Third-party Websites’). fitness dk may monetise some of these links by using a third party’s associated applications. Such associated applications notwithstanding, fitness dk has no influence on or control over such Third-party Websites. Unless otherwise indicated, fitness dk is not responsible for and does not support Third-party Websites or their availability or content. fitness dk does not transfer personal data to third parties via these links and is not the data controller of any personal information provided on the websites to which the links point.

Section 4 Privacy Policy

fitness dk only uses your personal data according to our Privacy Policy which can be found at fitnessdk.dk/persondatapolitik. By using the app, you consent to the terms and conditions set out in our Privacy Policy.

Section 5 Temporary disruption to services

fitness dk reserves the right temporarily to interrupt or discontinue its services related to the fitness dk app without prior notice. fitness dk assumes no liability or other responsibility if the company chooses to interrupt or discontinue its services.

Section 6 Changes to terms and conditions

fitness dk reserves the right to update these Terms and Conditions at any time. If fitness dk updates these Terms and Conditions, the updated version will become effective immediately. The applicable Terms and Conditions can be found on a link in the app to this page. 

You are responsible at regular intervals to review these Terms and Conditions to ensure that you are familiar with any changes to the Terms and Conditions. By your continued use of the app, you are bound by the new Terms and Conditions. No other modifications of these Terms and Conditions apply unless they are made in writing and signed by an authorised representative of fitness dk.

Section 7 Contact us

Please contact fitness dk by telephone on 39 12 99 00 or by e-mail: medlemsservice@fitnessdk.dk

 
Politik for brug af cookies
Persondatapolitik