Anti Doping Danmark


Samarbejdet med Anti Doping Danmark

(English version below)


fitness dk er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og efterlever DFHOs samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD).  Som medlem af fitness dk er du under denne aftale forpligtet til at lade dig teste for doping til enhver tid, når du er til stede i et center, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. 

Download aftalen mellem DFHO og ADD.

Nægter du at lade dig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve.

En positiv prøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler, medfører at ADD videregiver oplysninger om resultatet af dopingprøven eller overtrædelsen til fitness dk, hvorefter medlemskabet bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.
ADD kan desuden videregive oplysningerne til relevante samarbejdspartnere, og som udgangspunkt medfører en positiv prøve udelukkelse fra træning i mindst 2 år i alle motionscentre, der efterlever DFHOs samarbejdsaftale med ADD.

Ovenstående hviler på Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 07.10.2015), §9, og Bekendtgørelse nr. 1825 af 16.12.2015.

 

_______________

 

fitness dk is a member of Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) and complies with DFHO’s cooperation agreement with Anti Doping Danmark (ADD). fitness dk’s members are under obligation under this agreement to allow themselves to be tested for doping at any time they are present in a center, if independent representatives of ADD should require it.

Download the agreement between DFHO and ADD.

If one refuses to let themselves be tested, irrespective of reason, this will be regarded as testing positive.

Testing positive or violating the cooperation agreement in any other ways means that ADD will disclose information of the tests’ result or the violation of the agreement to fitness dk, whereupon your membership terminates with immediate effect. 
ADD can furthermore disclose information to relevant collaborators, and testing positive further means exclusion for a period of a minimum of two (2) years from exercise at all gyms that comply with DFHO’s cooperation agreement with ADD.

The above rests upon the proclamation “Lov om fremme af integritet I idrætten” (Law of promoting integrity within sports and fitness community: LBK nr. 1168 of 07.10.2015), §9, and the proclamation nr. 1825 of 16.12.2015.