Medlemsbetingelser


Medlemsbetingelser FITNESS DK A/S


Senest opdateret den 24. maj 2018

 

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 24. maj 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer ligeledes fra den 24. maj 2018.

§1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i fitness dk accepter medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også fitness dks ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik, der kan findes på fitnessdk.dk/persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at fitness dk må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc. 

§1a. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab i fitness dk skal du ved indmeldelse oplyse: navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer og telefonnummer. Dertil tager fitness dk et foto af dig, som opbevares sammen med de øvrige personoplysninger. Formålet med fotoet er at kunne identificere dig og hermed sikre mod misbrug af medlemskabet.

Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst fitness dk.  Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder fitness dk sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab i fitness dk.

§1b. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort opkræver fitness dk et gebyr efter gældende takster. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

§1c. Overdragelse af medlemskab

Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som opfylder de samme betingelser for det pågældende medlemsskab. For overdragelsen betales fitness dks gældende gebyr herfor. Den anden person kan først benytte medlemskabet, når overdragelsen er registreret af fitness dk og gebyret for overdragelsen er betalt.

Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

§1d. Kontaktoplysninger

fitness dk foretager foranstaltninger, der skal sikre, at fitness dk er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi indhenter og opdaterer løbende dine offentligt tilgængelige adresseoplysninger via folkeregisteret, ligesom vi opdaterer dine kontaktoplysninger, når vi er i kontakt med dig i centret eller via vores medlemsservice.

Derudover opfordrer fitness dk dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at henvende dig i et fitness dk center, til fitness dks medlemsservice eller selv opdaterer dine oplysninger på din profil på fitnessdk.dk.

§2. Medlemskab

Du kan se oversigten over fitness dks til enhver tid gældende medlemskaber på fitnessdk.dk/medlemsskabstyper.

§2a. Unge under 24 år

Er du under 24 år træner, træner du til rabatteret pris indtil den dag, du fylder 24 år. Herefter stiger prisen for medlemskabet til fitness dks gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

§2b. Familie

Har du et familiemedlemskab, vil dit medlemskab stige til fitness dks gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel i tilfælde af, at betingelser for familiemedlemskab ophører.

§2c. Firma-medlemskab

Har du et firmamedlemskab, er du forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når fitness dk forlanger det. Ved manglende dokumentation stiger prisen på medlemskabet til fitness dks gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og fitness dk ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører. 

§2d. Vennerelation

Har du et vennemedlemskab vil prisen på dit medlemsskab, i tilfælde af at vennens ansættelsesforhold i fitness dk ophører, stige til fitness dks gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

§3. Medlemskort

Du skal medbringe og registrere dit medlemskort, inden du påbegynder din træning. Mister eller beskadiger du dit medlemskort, skal du straks meddele det til fitness dk, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

§4. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §9. Periodemedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt periodemedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§5. Betaling


§5a. Periodemedlemskab

Ved oprettelse af et periodemedlemskab betaler du kontant for oprettelse og forud for hele aftaleperioden. 

§5b. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du kontant for oprettelsen og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Ved betaling via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er dit ansvar at sikre, at betalingsaftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis fitness dk er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, skal du betale et gebyr efter fitness dks gældende takster. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

§5c. Moms

Betaling for medlemskab omfatter momspligtige og ikke-momspligtige elementer. Således er betalingen for medlemskabet inklusiv den moms, som fitness dk betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign., mens medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, f.eks. aerobic, yoga, step, indendørs cykling og motionsboksning, er fritaget for moms.

§6. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, udsender fitnes dk et rykkerbrev til dig, og du bliver opkrævet et rykkergebyr efter gældende takster. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har fitness dk ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og fitness dk forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Dit medlemskort bliver spærret, indtil betaling af fitness dks fulde tilgodehavende er sket.

§7. Prisændringer

Du bliver informeret om prisændringer via den e-mailadresse, du har oplyst jf. §1. Du bliver orienteret om prisændringer senest 45 dage før, prisændringerne træder i kraft. Prisændringer vil også blive offentliggjort på fitnessdk.dk. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §9.

§8. Beroperioder


§8a. Bero generelt

Du kan sætte dit medlemskab i bero så ofte, du ønsker, dog maksimalt i en periode af fire måneder pr. gang. For hver bero-periode betales et gebyr efter fitness dks gældende takster. Dog betales der ikke gebyr for at sætte medlemskabet i bero for børn under 15 år. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret eller via fitness dks hjemmeside fitnessdk.dk. I tvivlstilfælde skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en bero-sætning med dato og kvittering fra enten centret eller fitness dks hjemmeside fitnessdk.dk. Sætter du medlemskabet i bero efter, at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil du blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.

§8b. Bero i opsigelsesperiode

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Hvis medlemskabet er sat i bero, og du vælger at opsige medlemskabet, ophæves bero-sætningen. 

§9. Opsigelse af medlemskaber


§9a. Opsigelse generelt

Du kan til enhver tid opsige medlemskabet med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et fitness dk center, hvor du underskriver med navn og dato. Du får udleveret en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige medlemsskabet pr. brev eller via e-mail til fitness dks medlemsservice (medlemsservice@fitnessdk.dk). Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Derudover kan du opsige dit medlemskab på fitness dks hjemmeside fitnessdk.dk. 

Din opsigelse er gældende fra den dag, fitness dk modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

§9b. Opsigelse af periodemedlemskab

Opsiges et periodemedlemskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder. Ved opsigelse af et periodemedlemskab opkræves du et gebyr efter gældende takster. Du kan se de gældende takster på fitnessdk.dk/priser.

§10. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

For unge under 18 år samt øvrige umyndige, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for den unge/umyndige. Den myndige person/værgen hæfter herefter for ethvert krav fitness dk måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.  

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i et fitness dk center eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (f.eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af fitness dk eller på et fitness dk hold). Alle førstegangstrænende bør deltage på et GET STARTED-hold eller få lagt et program af en personlig træner, inden træningen påbegyndes. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med fitness dk. fitness dk tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande

fitness dk anbefaler, at du opbevarer alle genstande af værdi i et aflåst skab under træning. Husk at tømme skabet samme dag efter brug. fitness dk forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden yderligere varsel.

fitness dk bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. 

§13. Ordensreglement

Medlemmer og gæster er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, ordensreglementet samt anvisninger givet af fitness dks personale. Du kan finde fitness dks ordensreglement på fitnessdk.dk/ordensreglement

Overtrædelse af fitness dks ordensreglement udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet og kan medføre bortvisning. 

§14. Afmelding af reservation

Er du forhindret i at benytte en holdreservation, skal du melde afbud senest to timer før starttidspunktet for holdtræningen. Afmelding til et hold kan ske via fitness dks hjemmeside fitnessdk.dk, app eller ved personligt fremmøde i centret. Såfremt du; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder dig på holdet mindre end 10 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når du har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af fitness dk, 3) ikke afbestiller squashbane til tiden, opkræves du et gebyr efter gældende takst. Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes én dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold og squash. For så vidt angår klippekort fratrækkes 1 klip ved manglende afbud til squash.

§15. Doping

fitness dk er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) og efterlever DFHOs samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD). fitness dks medlemmer er under denne aftale forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. Nægter du at lade dig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. 

En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. fitness dk videregiver oplysning herom til ADD og en positiv prøve medfører endvidere udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der efterlever DFHOs samarbejdsaftale med ADD.

Du kan finde hele aftalen mellem DFHO og ADD på fitnessdk.dk/antidoping.

§16. Udelukkelse af medlem

fitness dk kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af fitness dks opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Ved væsentlig misligholdelse af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser og ordensreglement er fitness dk berettiget til at ophæve medlemskabet øjeblikkeligt uden tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i fitness dks centre, på fitness dks hjemmeside fitnessdk.dk eller sociale mediesider tilhørende fitness dk.

§17. Ændring af medlemsbetingelser

fitness dk forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser. Eksempler på sådanne ændringer er: 

Ændringer i priser og gebyrer kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, oprettes eller ophører
   
 • Der sker ændringer i omkostninger til drift af fitness dks centre
   
 • Ved investeringer, der skal forbedre din oplevelse, f.eks. ved renoveringer og istandsættelse af centre
   
 • Ved ændringer i markedsforholdene eller i samfundsudviklingen, herunder grundet inflation, ændring i overenskomster og lovændringer med videre

 

Ændringer i medlemsbetingelser kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:

 • Lovmæssige ændringer på et område, der berører dit medlemskab
   
 • Ved præcisering af formuleringer skrevet i medlemsbetingelserne
   
 • Ved driftmæssige ændringer 
   

Uvæsentlige ændringer til priser og betingelser vil blive varslet på vores hjemmeside fitnessdk.dk.

Ved væsentlige ændringer i priser og medlemsbetingelser varsles du pr. e-mail minimum 45 dage før, ændringen træder i kraft. 

Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

fitness dk har ret til at foretage sædvanlige driftsmæssige ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden forudgående varsel.

§18. Nyhedsbreve og information

Du kan til- og fravælge hvilke typer af informationer, du ønsker at modtage fra fitness dk og/eller fitness dks samarbejdspartnere. 

Ved oprettelse af dit medlemskab giver du dit samtykke til hvilke typer af information, du ønsker at modtage. Du kan til enhver tid ændre dit samtykke eller trække et samtykke tilbage omkring ønskede informationer. Det kan du gøre ved at henvende dig i et fitness dk center eller til fitness dks medlemsservice. Du kan også ændre dit samtykke på fitnessdk.dk.

§19. Betingelser for personlig træning (PT)

Som medlem af fitness dk kan du tilkøbe PT til dit medlemsskab. PT dækker over private sessioner og gruppesessioner med fitness dks personlige trænere. 

Du kan tilkøbe PT på følgende måder:

a. Private sessioner på abonnementsvilkår via Betalingsservice (PT via BS)

b. Private sessioner forudbetalt som klippekort (PT klip)

c. Gruppesessioner forudbetalt som et bootcamp-forløb (PT Bootcamp)

§19a. PT via BS (personlig træning via betalingsservice)

Har du tilkøbt PT via BS, er det dit eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt BS. 

§19a. stk 1. Beroperioder

PT via BS kan sættes i bero i en periode på 7 dage til 4 måneder pr. gang. En beroperiode skal altid starte en mandag. Der opkræves ikke gebyr for at sætte PT via BS i bero. Det er ikke muligt at opsige PT via BS i en beroperiode. Derudover gælder fitness dks alm. regler for beroperioder, jf. §8.

§19a. stk 2. Opgradering og nedgradering

Antallet af ugentlige træningssessioner på PT via BS kan opgraderes eller nedgraderes med 1 dags varsel, dog altid med start på en mandag og skal minimum have en varighed på 7 dage. F.eks. kan du på en søndag opgradere til 3 i stedet for 2 ugentlige sessioner i dit fortsatte PT via BS forløb og vice versa. Der opkræves ikke gebyr for op/nedgradering og du betaler kun for det ugentlige antal sessioner, du har valgt.

§19a. stk. 3. Trænerskifte

Du er berettiget til at skifte personlig træner, så ofte du vil. Kontakt Manageren i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

Skifter du til en personlig træner med samme kompetenceniveau, forbliver prisen for PT via BS den samme, og fitness dk tager ikke gebyr for skiftet. 

Skifter du til en personlig træner med et højere eller lavere kompetenceniveau, vil prisen for dit PT via BS ændres til prisen det nyvalgte kompetenceniveau. Den nye pris gældende fra den dag, skiftet foretages i dit center. 

 • Ønsker du en personlig træner med højere kompetenceniveau pålægger fitness dk dig ikke gebyr for skiftet.
   
 • Ønsker du en personlig træner med et lavere kompetenceniveau end din nuværende personlige træner, pålægger fitness dk et gebyr jf. fitnessdk.dk/priser.  


Hvis der er ventetid i forbindelse med trænerskifte anbefaler vi, at du sætter dit PT via BS i bero, jf. §19A. stk 1.

§19a. stk. 4. Afbud

Er du forhindret i at benytte en personlig træningsaftale, skal du melde afbud senest 12 timer før starttidspunktet. Afmelding til en aftale skal ske direkte til den personlige træner. For PT via BS fratrækkes én trænings time ved manglende afbud.

Er en personlig træner nødsaget til at aflyse en personlig træningsaftale, vil aftalen så vidt muligt blive rykket til et senere tidspunkt i samme uge. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, vil du få et tilgodehavende på den ubrugte time, som skal benyttes inden for 3 måneder. 

§19a. stk 5. Overdragelse

Et køb af PT via BS er personligt og må kun benyttes af dig. Dog er der mulighed for at overdrage et købt PT forløb til et andet medlem, jf. §1C.

§19a. stk 6. Opsigelse

PT via BS har en bindingsperiode på 3 måneder og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, dog tidligst til bindingsperiodens ophør. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et fitness dk center, hvor du underskriver med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til fitness dk’s medlemsservice (medlemsservice@fitnessdk.dk) med oplysning om for- og efternavn og medlemsnummer, samt en tilkendegivelse om, at du ønsker at opsige dit PT via BS tilkøb. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt dit PT via BS tilkøb er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for din opsigelse heraf.

Et PT via BS tilkøb fortsættes til det opsiges. Vær opmærksom på, at hvis du har et periodemedlemsskab, og dette ophører, ophører dit PT via BS ikke automatisk på samme tidspunkt. 

§19b. PT klip (Personlig træning købt som klippekort)

§19b. stk. 1 Afbud

Er du forhindret i at benytte en personlig træningsaftale som som PT klip, skal du melde afbud senest 12 timer før starttidspunktet. Afmelding til en aftale skal ske direkte til den personlige træner. For PT klip fratrækkes 1 klip ved manglende afbud. 

Er en personlig træner nødsaget til at aflyse en personlig træningsaftale, vil aftalen så vidt muligt blive rykket til et senere tidspunkt i samme uge. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, vil du få et tilgodehavende på det ubrugte klip, som skal benyttes inden for 3 måneder. 

§19b. stk. 2 Trænerskifte

Du er berettiget til at skifte personlig træner inden for samme kompetenceniveau, så ofte du vil. Kontakt Manageren i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

Skifter du til en personlig træner med højere kompetenceniveau, skal du betale differencen op til det nyvalgte kompetenceniveau. Ønsker du eksempelvis at skifte 6 Performance Trainer PT klip til PT klip med en Master Trainer, skal du betale differencen fra 6 PT klip for en Performance Trainer til 6 PT klip for Master Trainer. 

Ønsker du at skifte til en personlig træner med et lavere kompetenceniveau, kan du fortryde dit køb af PT klip jf. §19b. stk. 4 og herefter købe nye PT klip med det nyvalgte kompetenceniveau.

§19b. stk 3. Overdragelse

PT klip er personlige og må kun benyttes af dig. Dog er der mulighed for at overdrage købte PT klip til et andet medlem, jf. §1c.

19b. stk. 4. Fortrydelsesret

PT klip har en løbetid 12 måneder. Ubrugte klip kan herefter refunderes i indtil 12 måneder fra løbetidens udløb.

Ønsker du at fortryde køb af PT klip, tager fitness dk et gebyr på ét PT klip. Det betyder eksempelvis, at ønsker du at refundere 4 PT klip med en personlig træner, vil du få refunderet prisen på 3 PT klip. 

19c. PT Bootcamp (Personlig træning købt som et bootcamp-forløb)

§19c. stk. 1. Medlemskab 

PT Bootcamp er et tidsbegrænset ANYTIME-medlemskab, der indeholder 3 ugentlige træningssessioner i 6 sammenhængende uger. De 3 ugentligt træningssessioner varetages af en eller flere af fitness dks personlige trænere, og I kan være op til 10 deltagere på træningssessionerne på PT Bootcamp-forløbet.

Dit tidsbegrænsede PT Bootcamp-medlemskab løber i den periode, du deltager på et PT Bootcamp-forløb. Deltager du eksempelvis på 1 PT Bootcamp-forløb gælder dit PT Bootcamp-medlemskab i fitness dk fra forløbets opstartsdato og 6 uger frem. 

Dit PT Bootcamp-medlemskab ophører uden yderligere varsel 6 uger efter opstartsdatoen. 

fitness dks personale har ret til at vurdere, at det ikke er helbredsmæssigt forsvarligt at lade dig deltage på et PT Bootcamp-forløb.

§19c. stk. 2. Afbud

Træningssessionerne på PT Bootcamp-forløb foregår på planlagte dage og tidsrum. Hvis du er forhindret i at deltage i en af de ugentlige træningssessioner, vil denne træningssession ikke blive refunderet eller genafholdt.

Afbud skal ske til den personlige træner, der er ansvarlig for PT Bootcamp-forløbet, og du vil ikke blive pålagt et gebyr for manglende fremmøde.

Melder den personlige træner afbud til en planlagt træningssession, har den personlige træner følgende muligheder: 1) finde en afløser, 2) afholde sessionen på en anden dato inden for de 6 uger eller 3) afholde sessionen umiddelbart efter de 6 uger.

§19c. stk. 3. Fortrydelsesret

Du har mulighed for at fortryde dit køb af et PT Bootcamp-forløb indtil opstartsdatoen for forløbet. Herefter betragter fitness dk den købte PT Bootcamp som taget i brug, og din fortrydelsesret ophører. 

§19c. stk. 4. Overdragelse 

Dit PT Bootcamp-forløb er personligt og må kun benyttes af dig, såfremt PT Bootcamp-forløbet er begyndt. 

Du har dog mulighed for at overdrage dit PT Bootcamp-forløb til en anden før opstartsdatoen for forløbet jf. §1C.  Ønsker du at overdrage dit PT Bootcamp-forløb, skal du kontakte fitness dk på medlemsservice@fitnessdk.dk 

§19c. stk. 5. Bero

Du har ikke mulighed for at sætte dit PT Bootcamp-medlemskab i bero.  

 

_______________

 

Membership Terms and Conditions – FITNESS DK A/S

Most recent update: 24. May 2018


These Terms and Conditions apply to membership set up from May 24th 2018 and to all other members also from May 24th 2018.

Section 1 General information

On setting up membership of fitness dk, the member (hereinafter referred to as ‘you’) accepts these Terms and Conditions. You also accept fitness dk’s rules and the applicable Privacy Policy that can be found at fitnessdk.dk/persondatapolitik. You likewise give your consent to fitness dk sending you service e-mails for the purpose of informing you of changes to your membership etc. 

Section 1a Personal data

In order to purchase membership in fitness dk, you will on registration be required to provide your name, address, e-mail address, CPR number and telephone number. fitness dk will also take a photograph of you which will be stored as part of your personal data. The purpose of the photograph is to be able to identify you and thereby ensure that your membership is not misused.

Information about changes to your membership, invoicing and case handling will as a rule be sent to the e-mail address you have given fitness dk.  If you do not provide a valid e-mail address on registration, fitness dk reserves the right to reject your application for membership in fitness dk.

Section 1b Misuse

Your membership is personal and non-transferable. Misuse of a membership and/or membership card will incur a fee according to applicable rates. Applicable rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Section 1c Transfer of membership

A membership may be transferred to another person who meets the same requirements for the membership concerned. fitness dk charges its applicable transfer fee. Use of a membership by another person may only take place once the transfer has been registered by fitness dk and the transfer fee paid.

Applicable rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Section 1d Contact details

fitness dk takes measures to ensure that fitness dk stays up to date with your contact details, including your address, e-mail address and telephone number. We collect and update your publicly accessible address details using the Danish National Register of Persons. We likewise update your contact details when we are in contact with you at the gym or through our membership service.

fitness dk also encourages you to update your personal details if they should change. You are able to update your personal details by contacting a fitness dk gym or the fitness dk membership service or by updating your details yourself on your profile at fitnessdk.dk.

Section 2 Membership

A list of fitness dk’s current memberships can be found at fitnessdk.dk/medlemsskabstyper.

Section 2a Young members under the age of 24

If you are under the age of 24, you are able to use our gyms at a discounted price until the day you turn 24. The price for membership then rises to fitness dk’s applicable standard price of the selected membership without further notice.

Section 2b Family

If you have a family membership and you no longer meet the requirements for family membership, your membership will increase to the fitness dk applicable standard price for the chosen membership without further notice.

Section 2c Corporate membership

If you have a corporate membership, you are under obligation to provide documentation of your employment at fitness dk’s request. Failure to provide documentation will mean that the price of membership will increase to fitness dk’s applicable standard price for the selected membership without further notice. The same applies if the agreement between the company and fitness dk terminates or if your employment contract terminates. 

Section 2d Friends membership

If you have a friends membership and your friend’s employment with fitness dk terminates, the price of your membership will increase to fitness dk’s applicable standard price for the selected membership without further notice.

Section 3 Membership card

You must bring along and register your membership card before you start exercising. If you should lose or damage your membership card, you must immediately notify fitness dk of such loss or damage. fitness dk will then issue a new card for the applicable standard price of a membership card. Current rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Section 4 Duration

Memberships are rolling memberships and only expire when terminated according to Section 9 below. Periodic memberships expire automatically at the end of the period for which payment has been made. A new periodic membership may subsequently be purchased at the applicable standard price.

Section 5 Payment


Section 5d Periodic membership

When setting up a periodic membership you pay in advance for the entire membership period. 

Section 5b Rolling membership

The set-up fee and fee for the period from set-up to first payment are paid in cash for rolling memberships. Payment by direct debit incurs a fee according to applicable rates. It is your responsibility to ensure that the direct debit details for your membership are correct. If fitness dk should be required to send you payment slips, you will be charged a fee according to fitness dk’s applicable rates. Current rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Section 5c Value-added tax

Payment for membership includes elements that are subject to VAT and not subject to VAT. This means that payment for membership includes the VAT that fitness dk pays for the member’s access to exercise equipment etc. while the member’s access to exercise classes, e.g. aerobics, yoga, step, spinning or boxing workouts, is not subject to VAT.

Section 6 Late payment

If you do not pay your monthly membership fee on time, fitness dk will send you a reminder. A reminder fee will be applied according to applicable rates. Current rates can be found at fitnessdk.dk/priser. If you do not pay within ten (10) days of the due date, fitness dk will be entitled to terminate the membership without further notice. fitness dk reserves the right immediately to demand payment for the remaining part of the membership period. Your membership card will be blocked until payment of all outstanding balances owed to fitness dk has been made.

Section 7 Price changes

You will be informed of price changes by e-mail sent to the e-mail address you have provided, cf. Section 1. You will be notified of price changes within 45 days of the price changes becoming effective. Price changes will also be published on fitnessdk.dk. If you do not subsequently wish to maintain your membership as a result of the price changes, you are entitled to terminate your membership according to Section 9.

Section 8 Deactivation periods


Section 8a General information about deactivation periods

You may deactivate your membership as often as the you wish, but for a maximum of four consecutive months each time. Each deactivation period incurs a fee according to fitness dk’s applicable rates. No fee is charged for deactivating memberships for children under the age of 15. Current rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Memberships may be deactivated by personal application to a gym or on the fitnessdk.dk website. If in doubt, you must be able to document that a deactivation has taken place by producing a dated receipt from either a gym or the fitnessdk.dk website. If you deactivate your membership after your monthly payment has been made (usually on 15th of every month), you will be charged the next month’s membership payment. This payment will be deducted when attendance is resumed.

Section 8b Deactivation during termination period

It is not possible to deactivate a membership during a termination period.  If you terminate your membership, any deactivation will be cancelled. 

Section 9 Termination of membership


Section 9a General information about termination

You may terminate your membership at any time with a notice period of current month + one (1) month. Termination may take place by personal application to a fitness dk gym where you must sign and date a termination document. You will be issued with a termination receipt by the gym. You are also able to terminate your membership by post or by sending an e-mail to fitness dk’s membership service (medlemsservice@fitnessdk.dk). The e-mail must include your first and second name, membership number and a statement that you wish to terminate your membership. You can also terminate your membership on the fitness dk website at fitnessdk.dk. 

Your termination applies from the date fitness dk receives your notice of termination. If doubt should arise as to whether your membership has been terminated, you must be able to demonstrate that you have incontestably given notice of termination.

Section 9b Termination of periodic membership

If you terminate a periodic membership prior to the end of the contract period, the fees for the unused months will be refunded to you. You will be charged a fee for termination of a periodic membership according to applicable rates. Current rates can be found at fitnessdk.dk/priser.

Section 10 Persons under the age of 18/legally incapacitated persons

Persons under the age of 18 and other minors may only become members of fitness dk if a person of legal age purchases a membership for the young person/person who is under age. The person who is of age/guardian is then liable for any claims that fitness dk may have in relation to the membership of the minor.  

Section 11 State of health and personal injury

All members exercise at fitness dk at their own risk. This applies irrespective of whether exercise takes place at a fitness dk gym or an event outside the gym (running groups, competitions, outdoor fitness or similar events organised by fitness dk or by a fitness dk team). All new members should take part in a GET STARTED-session or have a programme tailored by a personal trainer before starting their exercise programme. You yourself are responsible for ensuring that your health allows you to participate in activities at or with fitness dk. fitness dk cannot be held responsible for personal injury resulting from accidents, incorrect exercise or the action or lack of action on the part of other visitors.

Section 12 Valuables

fitness dk recommends that you store all valuables in a locker while exercising. Remember to empty your locker on the same day. fitness dk reserves the right to empty lockers at closing time without further notice.

fitness dk is not liable for loss due to theft or damage to property or for theft from lockers. 

Section 13 Rules

Members and guests are under obligation to comply with applicable membership terms and conditions, rules and instructions given by fitness dk staff. fitness dk rules can be found at fitnessdk.dk/ordensreglement

Breach of fitness dk’s rules constitutes material breach of membership and may lead to suspension. 

Section 14 Session cancellation

If you should be prevented from attending a class, you must cancel no later than two hours prior to the scheduled starting time. Classes may be cancelled on the fitness dk website at fitnessdk.dk, app or by personal attendance at the gym. If you 1) do not cancel a class on time or do not attend the class at least ten minutes prior to the scheduled starting time, 2) do not cancel a minimum of two hours prior to the scheduled starting time when you have been on a waiting list and participation has been confirmed by fitness dk, 3) do not cancel a squash court on time, you will be charged a fee according to applicable rates. For annual memberships, one day will be deducted from the validity period of the membership if you fail to cancel classes or squash. For coupons, one session will be deducted if you fail to cancel squash.

Section 15 Doping

fitness dk is a member of Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) and complies with DFHO’s cooperation agreement with Anti Doping Danmark (ADD). fitness dk’s members are under obligation under this agreement to allow themselves to be tested for doping if independent representatives of ADD should require it. If you refuse to let yourself be tested, irrespective of reason, this will be regarded as testing positive. 

Testing positive means that your membership terminates with immediate effect. fitness dk will disclose information about this to ADD and testing positive further means exclusion for a period of a minimum of two (2) years from exercise at all gyms that comply with DFHO’s cooperation agreement with ADD.

The entire agreement between DFHO and ADD can be found at fitnessdk.dk/antidoping.

Section 16 Exclusion of a member

fitness dk is entitled to terminate any membership contract without notice. In the event of termination by fitness dk, all unused prepayments will be refunded. In the event of material breach of fitness dk’s membership terms and rules, fitness dk is entitled to terminate your membership with immediate effect without refunds of any kind. Material breach includes doping, repeated lending of membership cards and racist remarks at a fitness dk gym, on the fitness dk website at fitnessdk.dk or social media pages belonging to fitness dk.

Section 17 Change to membership terms

fitness dk reserves the right regularly to change membership terms and conditions, fees and prices. Examples of such changes are: 

Changes to prices and fees

Changes to prices and fees may occur in the following situations:

 • A discount agreement that is linked to your membership is set up or terminates
   
 • Changes occur to operational costs at fitness dk gyms
   
 • Investments to enhance your experience, e.g. renovation of gyms
   
 • Changes to market conditions or developments in society, including inflation, changes to collective agreements, legislative changes etc.
   


Changes to membership terms and conditions may occur in the following situations:

 • Changes in the law in areas that affect your membership
   
 • Clarification of wording in the membership terms and conditions
   
 • Operational changes 


Minor changes to prices and terms and conditions will be stated on the fitnessdk.dk website.

You will be notified of any major changes to prices and membership terms and conditions by e-mail a minimum of 45 days prior to the change becoming effective. 

If you do not subsequently wish to maintain your membership as a result of the changes, you are entitled to terminate your membership according to Section 9.

fitness dk is entitled to make standard operational changes to its rules, class activities, premises, equipment and opening times without prior notice.

Section 18 Newsletters and information

You may opt into and out of the types of information you wish to receive from fitness dk and/or fitness dk’s partners. 

When setting up your membership, you consent to the types of information you wish to receive. You are entitled at any time to change your consent or withdraw consent to information. This can be done by contacting a fitness dk gym or the fitness dk membership service. You can also change your consent at fitnessdk.dk.

Section 19 Terms and conditions for personal training (PT)

As a member of fitness dk, you are able to purchase PT as part of your membership. PT covers private sessions and group sessions with fitness dk’s personal trainers. 

You may purchase PT in the following ways:

 • Private sessions on subscription terms by direct debit (PT by DD)
   
 • Private sessions prepaid by coupon (PT Coupon)
 • Group sessions prepaid as a bootcamp course (PT Bootcamp)

 

Section 19a PT by DD (personal training by direct debit)

If you have purchased PT by DD, it is your responsibility to ensure that your direct debit has been correctly set up. 

Section 19a, sub-section 1. Deactivation periods

PT by DD can be deactivated for a period of seven (7) days to four (4) months at a time. A deactivation period must always start on a Monday. No fee is charged for deactivating PT by DD. It is not possible to terminate PT by DD during a deactivation period. fitness dk’s general rules likewise apply to deactivation periods, cf. Section 8.

Section 19a, sub-section 2. Up- and downgrading

The number of weekly training sessions with PT by DD can be upgraded or downgraded with one (1) day’s notice, but always starting on a Monday and must have a duration of a minimum of seven (7) days. E.g. you may on a Sunday upgrade to three instead of two weekly sessions with your PT by DD and vice versa. No fee is charged for up- or downgrading and you only pay for the selected number of weekly sessions.

Section 19a, sub-section 3. Changing personal trainers

You are entitled to change your personal trainer as often as you wish. To change your personal trainer, please contact your gym manager.

If you change to a personal trainer at the same qualification level, the price for PT by DD remains the same and fitness dk does not charge a fee to change. 

If you change to a personal trainer at a higher or lower qualification level, the price for PT by DD will change to the price of the newly selected qualification level. The new price applies from the date on which the changeover takes place at your gym. 

 • If you require a personal trainer at a higher qualification level, fitness dk charges no fee for the change.
   
 • If you require a personal trainer at a lower qualification level than that of your current personal trainer, fitness dk charges a fee, cf. fitnessdk.dk/priser.  


If a waiting period is involved in your requirement to change trainers, we recommend that you deactivate your PT by DD, cf. Section 19a, sub-section 1.

Section 19a, sub-section 4. Cancellation

If you should be prevented from attending a personal training session, you must cancel no later than twelve (12) hours prior to the scheduled starting time. You must cancel your session with the personal trainer directly. For PT by DD, one training session will be deducted if the session is not cancelled.

If a personal trainer needs to cancel a personal training session, the session will, if possible, be moved to a later date in the same week. If this is not possible, you will be credited for the unused session which must then be used within three (3) months. 

Section 19a, sub-section 5 Transfer

The purchase of PT by DD is personal and non-transferable. It is, however, possible to transfer purchased PT sessions to another member, cf. Section 1C.

Section 19a, sub-section 6 Termination

PT by DD has a minimum contract period of three (3) months and may be terminated with a notice of current month + one (1) month, but no earlier than on termination of the minimum contract period. Termination may take place by personal application to a fitness dk gym where you must sign and date a termination document. A termination receipt will then be issued by the gym. It is also possible to terminate membership by post or by sending an e-mail to fitness dk’s membership service (medlemsservice@fitnessdk.dk). The termination notice must include first and surname and membership number as well as a statement that you wish to terminate your PT by DD purchase. Termination is effective from the date of receipt. If fitness dk is in doubt as to whether your PT by DD purchase has been terminated, you must be able to demonstrate that termination has incontestably taken place. This is why it is important that you keep the receipt for your termination.

PT by DD continues until it is terminated. Please note that if you have a periodic membership and this terminates, your PT by DD does not automatically terminate at the same time. 

Section 19b PT Coupon (personal training purchased as a coupon)

Section 19b, sub-section 1 Cancellation

If you should be prevented from attending a personal training session purchased by PT Coupon, you must cancel no later than twelve (12) hours prior to the scheduled starting time. You must cancel your session with the personal trainer directly. For PT Coupon, one (1) punch will be deducted for failure to cancel. 

If a personal trainer needs to cancel a personal training session, the session will, if possible, be moved to a later date in the same week. If this is not possible, you will be credited for the unused coupon which must then be used within three (3) months. 

Section 19b, sub-section 2 Changing your personal trainer

You are entitled to change personal trainers at the same qualification level as often as you wish. To change your personal trainer, please contact your gym manager.

If you change your personal trainer for one at a higher qualification level, you must pay the difference up to the newly selected qualification level. For example, if you want to change 6 Performance Trainer PT Coupons to PT Coupons with a Master Trainer, you must pay the difference between 6 PT Coupons for a Performance Trainer and 6 PT Coupons for a Master Trainer. 

If you want to change to a personal trainer at a lower qualification level, you may cancel your purchase of PT Coupons, cf. Section 19b, sub-section 4 and then purchase new PT Coupons at the newly selected qualification level.

Section 19b, sub-section 3 Transfer

The purchase of PT Coupon is personal and non-transferable. It is, however, possible to transfer purchased PT Coupons to another member, cf. Section 1C.

Section 19b, sub-section 4 Right of cancellation

PT Coupons are valid for twelve (12) months. Unused coupons may then be refunded for up to twelve (12) months from the expiry of the validity period.

If you wish to cancel your PT Coupons, fitness dk charges a fee of one PT Coupon. This means, for example, that if you wish to refund 4 PT Coupons with a personal trainer, you will be refunded the price of 3 PT Coupons. 

19c. PT Bootcamp (personal training purchased as a bootcamp course)

Section 19c, sub-section 1. Membership 

PT Bootcamp is a time-limited ANYTIME membership which includes three (3) weekly training sessions for six (6) consecutive weeks. The three (3) weekly training sessions are undertaken by one or more of fitness dk’s personal trainers. Up to ten (10) participants may sign up to the training sessions on the PT Bootcamp.

The time-limited PT Bootcamp membership runs for the period during which you participate in a PT Bootcamp course. For example, if you participate in one (1) PT Bootcamp course, your PT Bootcamp membership at fitness dk is valid for six (6) weeks from the start of the course. 

Your PT Bootcamp membership terminates without notice six (6) weeks after the start date. 

fitness dk staff is entitled to assess whether participating in a PT Bootcamp constitutes a health risk for you.

Section 19c, sub-section 2 Cancellation

The training sessions included in the PT Bootcamp course take place on scheduled days and at scheduled times. If you are prevented from participating in one of the weekly training sessions, this training session will not be refunded or rescheduled.

The personal trainer responsible for the PT Bootcamp course must be notified of any cancellation. You will not be charged for failing to attend.

If the personal trainer should cancel a scheduled training session, the personal trainer has the following options: 1) finding a substitute, 2) scheduling the session on an alternative date within the six weeks or 3) scheduling the session immediately after the end of the six weeks.

Section 19c, sub-section 3 Right of cancellation

You are entitled to cancel your purchase of a PT Bootcamp course until the course start date. After this date, fitness dk will deem the purchased PT Bootcamp as having been commenced and your right of cancellation will lapse. 

Section 19c, sub-section 4. Transfer 

If the PT Bootcamp course has already commenced, your PT Bootcamp course is personal and non-transferable. 

You are also entitled to transfer your PT Bootcamp course to another person prior to the start date, cf. Section 1C.  If you wish to transfer your PT Bootcamp course, please contact fitness dk at medlemsservice@fitnessdk.dk 

Section 19c, sub-section 5. Deactivation

You cannot deactivate your PT Bootcamp membership.  

 
Ordensreglement

Der er plads til alle i fitness dk, men for at vi kan trives i harmoni med hinanden, findes der en række ordensregler, som alle medlemmer og medarbejdere skal følge.

Om os

fitness dk har fokus på at tilbyde en høj standard af kvalitet både hvad angår faciliteter, koncepter samt vejledning og service. Vi sætter en ære i at levere en ordentlig kvalitetsvare så vores medlemmer kan holde sig fit hele livet.