Medlemsbetingelser

§1. Generelt

§1a oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab i fitness dk, skal medlemmet oplyse: navn, adresse, e-mail-adresse, CPR-nummer og telefonnummer ved indmeldelse. Medlemmet har ansvaret for at holde medlemsoplysninger opdateret igennem hele medlemskabet. Al kommunikation fra fitness dk vil udelukkende foregå til den af medlemmet oplyste e-mailadresse. Medlemmet skal i centret eller på fitnessdk.dk vælge hvilken kommunikation medlemmet ønsker fra fitness dk. Har medlemmet ikke valgt kommunikationsform, modtager medlemmet ikke nogen former for information fra fitness dk. fitness dk forbeholder sig ret til at afvise medlemskab, såfremt medlemmet undlader at oplyse sin e-mail-adresse.

For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger.

§1b. misbrug

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takster.

§1c. overdragelse af medlemskab

Et privat kontantmedlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke har været medlem af fitness dk indenfor de sidste 6 måneder, mod at betale fitness dk’s gældende gebyr herfor. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af fitness dk og gebyret for overdragelsen er betalt.

§1d. kontaktoplysninger

Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkontooplysninger mv. skal øjeblikkeligt meddeles til fitness dk. Det er medlemmets ansvar, at fitness dk til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskab

Se oversigten over fitness dk’s til enhver tid gældende medlemskaber her.

§2a. Unge under 24 år

Personer under 24 år træner til rabatteret pris, indtil den dag de fylder 24 år. Herefter stiger prisen for medlemskabet til fitness dk’s gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

§2b. Familie

Personer med et medlemskab vil, i tilfælde af at betingelser for familiemedlemskab ophører, stige til fitness dk’s gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

§2c. Firma-medlemskab

Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når fitness dk forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til fitness dk’s gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og fitness dk ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører. 

§2d. Vennerelation

Personer med et vennemedlemskab vil, i tilfælde af at vennernes ansættelsesforhold i fitness dk ophører stige til fitness dk’s gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

§3. Medlemskort

Medlemskortet skal indlæses i fremmødecomputeren eller ved indgangsmøllen inden træningen påbegyndes. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til fitness dk, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§4. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§5. Betaling

§5A. årsmedlemskab

Ved oprettelse af et årsmedlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. 

§5b. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du kontant for oprettelsen og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Ved betaling via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis fitness dk er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter fitness dk’s gældende takster

§5c. MOMS

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som fitness dk betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, f.eks. aerobic, yoga, step, indendørs cykling og motionsboksning, er fritaget for moms.

§6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takster. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har fitness dk ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og fitness dk forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af fitness dk’s fulde tilgodehavende er sket.

§7. Prisændringer

Prisændringer meddeles til medlemmet udelukkende via den af medlemmet oplyste e-mail-adresse, jf. § 1, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft, såfremt medlemmet har sagt ja til at modtage servicemails fra fitness dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9.

§8. Beroperioder

§8A. BERO

Medlemskabet kan sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker, dog i en maksimal periode af fire måneder pr. gang. For hver bero-periode betales et gebyr efter fitness dk’s gældende takster. Dog betales der ikke gebyr for at sætte medlemskabet i bero for børn under 15 år.
Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret eller via fitness dk’s hjemmeside. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en bero-sætning med dato og kvittering fra enten centret eller fitness dk’s hjemmeside. Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.

§8B. BERO I OPSIGELSESPERIODE

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Hvis medlemskabet er sat i bero og medlemmet vælger at opsige medlemskabet, ophæves bero-sætningen. 

§9. Opsigelse af medlemskaber

§9A. OPSIGELSE

Et medlemskab kan af medlemmet til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et fitness dk center, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til fitness dk’s medlemsservice (medlemsservice@fitnessdk.dk) med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Som den tredje mulighed kan det også ske via fitness dk’s website. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

§9B. OPSIGELSE AF ÅRSMEDLEMSKAB

Opsiges et årsmedlemskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder. Ved opsigelse af et årsmedlemskab opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

§10. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

For unge under 18 år samt øvrige umyndige, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav fitness dk måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.  Regler for umyndige findes under ”Regler for børn i fitness.dk”

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i et fitness dk center eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af fitness dk eller på et fitness dk hold). Alle førstegangstrænende bør deltage på et GET STARTED hold eller få lagt et program af en personlig træner inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med fitness dk.  fitness dk tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande

fitness dk anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning og skal tømmes efter brug. fitness dk forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden yderligere varsel.

fitness dk bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. 

§13. Ordensregler

§13A. OVERTRÆDELSE

Medlemmer og gæster er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende betingelser, ordensreglement samt anvisninger givet af fitness dk’s personale. Overtrædelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet og kan medføre bortvisning.

§13B. CHIKANE

Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. 

§13C. SKADELIG TRÆNING

fitness dk kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14. Afmelding af reservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Afmelding til et hold kan ske via fitness dk’s website, app eller ved personligt fremmøde i centret. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet senest 10 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af fitness dk, 3) ikke afbestiller squashbane til tiden opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes én dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold og squash. For så vidt angår klippekort fratrækkes 1 klip ved manglende afbud til squash.

§15. Doping

fitness dk er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er derfor forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. fitness dk videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§16. Udelukkelse af medlem

fitness dk kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af fitness dk’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Ved væsentlig misligholdelse af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, er fitness dk berettiget til at ophæve medlemskabet øjeblikkeligt uden tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i fitness dk’s centre, på fitness dk’s hjemmeside eller sociale mediesider tilhørende fitness dk.

§17. Ændring af medlemsbetingelser

fitness dk kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail, såfremt medlemmet har sagt ja til at modtage servicemails. Har medlemmet ikke dette, modtager medlemmet ikke information om varsling. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på fitness dk’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. fitness dk har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider

§18. Nyhedsbreve og information

Et medlem kan på fitnessdk.dk til- og fravælge, hvilken information medlemmet ønsker at modtage fra fitness dk. Når et medlem vælger at takke ja til at modtage e-mails fra fitness dk med nyhedsbreve og særlige tilbud, samtykkes der samtidigt til, at fitness dk må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails. Når et medlem vælger at takke ja til servicemails, samtykkes der til at fitness dk må gemme og anvende information om medlemskab til at sende relevante servicemails f.eks. varsling af prisændringer. Personlige oplysninger vil til enhver tid behandles i henhold til gældende regler for beskyttelse af persondata.

 

Terms of membership in English

Generelle priser

Fortrydelsesret ved køb af medlemskab online

Persondatapolitik

Ordensreglement

Oversigt over medlemskabstyper

Vilkår for brug af appen

Ordensreglement

Der er plads til alle i fitness dk, men for at vi kan trives i harmoni med hinanden, findes der 7 ordensregler, som alle medlemmer og medarbejdere skal følge.

Om os

fitness dk har fokus på at tilbyde en høj standard af kvalitet både hvad angår faciliteter, koncepter samt vejledning og service. Vi sætter en ære i at levere en ordentlig kvalitetsvare så vores medlemmer kan holde sig fit hele livet.