Persondatapolitik


Persondatapolitik i fitness dk


Senest opdateret: 24. maj 2018

(English version below)
 

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om fitness dks behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige: 

fitness dk A/S
Øster Allé 42, 5. sal
2100 København Ø
CVR-nr. 20370599

Hvilke oplysninger indsamler fitness dk?

fitness dk indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

fitness dk indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i fitness dk, uden at afgive disse personlige oplysninger:

 • De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i fitness dk, og når du opdaterer din profil (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger, evt. firmarelation). 
   
 • Oplysninger om din besøgshistorik i vores centre samt information om dine tilkøb i fitness dk (stamcenter, antal besøg, besøgte centre, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).
   
 • Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og fitness dks medarbejdere vedrørende dit medlemskab i fitness dk.
   
 • Gennem videoovervågning i vores centre, der er etableret med henblik på at øge medlemmernes og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

 

fitness dks indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, forudsat at du har afgivet dit særskilte samtykke hertil:

 • Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails fra os, du åbner, samt hvordan du klikker rundt i dem.
   
 • Oplysninger om din færden på vores digitale kanaler, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt på vores hjemmeside fitnessdk.dk samt i vores app fitness dk - #everythingcounts. 
   
 • Ved anvendelse af visse funktioner i vores app, opsamler vi personoplysninger som alder, højde og vægt.

 

Hvad bruger fitness dk dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i vores app kan få et nemt og overskueligt overblik over din træningshistorik. 

Vi beder om dit CPR-nummer for at kunne efterleve vores brancheforenings Dansk Fitness & Helse Organisations (DFHO) samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD), der hviler på Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 07.10.2015), §9, og Bekendtgørelse nr. 1825 af 16.12.2015. Du kan finde den fulde samarbejdsaftale på fitnessdk.dk/antidoping.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser. 

Hvem videregiver fitness dk dine oplysninger til?

fitness dk videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og fitness dk, fitness dk er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager eller ved doping-sager, hvor fitness dks videregivelse af personlige oplysninger til Anti Doping Danmark sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig samfundsinteresse.

fitness dk benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af fitness dk. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS. I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere efterlever EU's regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Endelig videregiver fitness dk overvågningsvideoer, systemlogfiler og andre data til politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af strafbare handlinger i vores centre.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i fitness dk, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette. 

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og fitness dk (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte fitness dks medlemsservice via medlemsservice@fitnessdk.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage. 

Ret til at klage

Hvis du mener, at fitness dk har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.

____________

Privacy Policy - fitness dk


Most recent update: 24. May 2018

 

The purpose of the information below is to inform you of fitness dk’s processing of your personal data.

Data controller’s contact details: 

fitness dk A/S
Øster Allé 42, 5. sal
2100 Copenhagen Ø
CVR no. 20370599

What data does fitness dk collect?

fitness dk collects and processes a range of personal information about you. The personal data we collect depend on the context of your interactions with us. Some of these personal data are mandatory for the creation and management of your membership with us and, as such, require no explicit consent. We collect no further personal data about you without your explicit consent.

fitness dk collects and processes the following personal data about you without your separate consent. This means that you cannot set up or maintain a membership in fitness dk without providing us with these personal data:

 • The information you give us when you register with fitness dk and when you update your profile (full name, image, home address, e-mail address, telephone number, CPR number, payment information, company affiliation, if applicable). 
   
 • Data about the history of your visits to our gyms and data about your additional options at fitness dk (home gym, number of visits, gyms visited, participation in classes, purchase of bootcamps and personal training).
   
 • The content of correspondence and case handling between you and fitness dk’s employees relating to your membership of fitness dk.
   
 • CCTV at our gyms has been set up to increase member and employee security and safety.
   

fitness dk additionally collects and processes the following personal data provided that you have given us your separate consent to do so:

 • Information about the news and marketing-related e-mails from us that you open and how you click through them.
   
 • Information about the way in which you use our digital channels, including the pages you visit and how you navigate the fitness.dk website and our app fitness dk – #everythingcounts. 
   
 • By using certain features in our app, we collect personal data such as age, height and weight.

 

What does fitness dk use your personal data for?

We use your personal data to manage your membership and provide value by offering you the best exercise experiences. We use your data when our membership system is required to recognise you as a member at our gyms or to ensure that you are able to gain an easy and clear overview of your exercise history. 

We ask for your CPR number in order to comply with the trade organisation Dansk Fitness & Helse Organisation’s (DFHO) cooperation agreement with Anti Doping Danmark (ADD) which is based on the Act to promote integrity in sport (Section 9 of LBK no. 1168 of 7 October 2015) and Regulation no. 1825 of 16 December 2015. The full cooperation agreement can be found at fitnessdk.dk/antidoping.

We additionally use your data for profiling in order to gain knowledge about our members’ exercise requirements. In this way we are able to tailor our marketing to you – and thereby ensure that you are provided with relevant offers and information that are customised to you and your interests. 

To whom does fitness dk disclose your personal data?

fitness dk does not disclose personal data to other data controllers unless you either explicitly consent to this, it is for use in the fulfilment of the agreement that has been entered into between you and fitness dk, fitness dk is legally obliged to do so or if significant societal interests are involved. Disclosure will usually take place to government authorities, accounting firms, law firms, banks or insurance companies. This may, for example, be in connection with debt collection or doping cases where fitness dk’s disclosure of personal data to Anti Doping Danmark takes place on the legal basis of important social interest.

fitness dk also uses a range of third parties who store and process data on behalf of fitness dk. These data processors are not entitled to use your personal data for their own purposes. We predominantly use data processors within the EU/EEA. To the extent that we use data processors located in other countries, this only takes place if these data processors comply with EU rules on the protection of personal data (GDPR).

Finally, fitness dk discloses CCTV footage, system log files and other data to the police as part of any investigation into criminal acts perpetrated at our gyms.

Security

We have taken technical and organisational measures to prevent your personal data being accidentally or illegally erased, published, lost, reduced or disclosed to unauthorised parties, misused or otherwise processed in contravention of legislation.

Only you and contracted employees at fitness dk have access to your personal data and the latter only to the extent that their job function requires it. 

Where possible and appropriate, your data are stored in encrypted form and fitness dk (and our data processors) only exchange your data on secure, encrypted data connections. 

Your rights

Pursuant to the General Data Protection Regulation, you have a number of rights as regards our processing of data about you.  

If you wish to exercise your rights, please contact the fitness dk membership service at medlemsservice@fitnessdk.dk

The right to access data

You have the right to access the information that we process about you as well as a range of additional data. 

CCTV footage from monitoring equipment is not issued to individuals, but only to the police. 

The right to rectification

You are entitled to have incorrect data about yourself corrected. 

The right to erasure

In exceptional circumstances, you are entitled to have data about you erased prior to the standard date of erasure.

The right to restrict processing

In certain circumstances, you are entitled to restrict the processing of your personal data. If you are entitled to restrict processing, we will only be permitted in future to process the data – with the exception of storage – with your consent or in order to ascertain, invoke or defend legal claims or to protect a person or important societal interests. 

The right to object

In certain circumstances, you are entitled to object to our otherwise legal processing of your personal data. You may also object to the processing of your data for the purposes of direct marketing. 

The right to data portability

In certain circumstances, you are entitled to receive your personal data in a structured, standard and machine-readable format and to transfer these personal data from one data controller to another without hindrance.

The right to withdraw consent

You are at any time entitled to withdraw consent that you have already provided. 

The right to complain

If you believe that fitness dk has breached applicable rules on the protection of personal data in our processing of your data, you may lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet), Borgergade 28,5, 1300 Copenhagen K, tel: 33 19 32 00 or send an e-mail to dt@datatilsynet.dk.

Politik for brug af cookies
App vilkår og betingelser
Everything counts app fitness dk